Home » » Ol i stopim nau ol alkohol drink long Bougainville long taim blong ileksan

Ol i stopim nau ol alkohol drink long Bougainville long taim blong ileksan

Bougainville Liquor Commission i nau banim oa tabuim pipol long autonomous region long dringim alkohol igo inap long ol i kauntim pinis ol vout long ol ABG ileksan.

Manager na ripota blong New Dawn FM redio, Aloysius Laukai i tok Liquor Commission i statim dispela ban long dispela wik blong mekim olgeta wok long eleksan i gohet gut.

Moa longen, em i tok komisin i no laik lukim pasin olsem sampela spakman ibin kisim ballot bokis long South Bougainville long Mande.

Ol polis na komiuniti lida i kisim bek dispela ballot bokis long bihain.

Tasol, Laukai i toki ol ileksan otoriti i hamamas long hao ileksan i gohet i kam inap nau. [ABC]

0 comments:

Post a Comment

KIRIM ARSIP

Silahkan kirim arsip berita anda ke berita@papua.us